இலங்கையில் உயிர்த்த ஞாயிறன்று பலியாகிய, பாதிக்கப்பட்டோருக்கான நினைவு கூரல்.

Thursday, 25 April 2019 13:02 -தகவல்: ரட்னம் கணேஷ் - நிகழ்வுகள்
Print

அஞ்சலி: உயிர்த்த ஞாயிறு பலியாகிய, பாதிக்கப்பட்டோருக்கான நினைவு கூரல்.

Last Updated on Friday, 26 April 2019 03:10