மே 1 உழைப்பாளர் தினம்!

Wednesday, 01 May 2013 03:45 - பதிவுகள் - அரசியல்
Print

"உழைக்கும் தோழர்களே! ஒன்று கூடுங்கள்!
உலகம் நம்து என்று சிந்து பாடுங்கள்"

 


Last Updated on Wednesday, 01 May 2013 04:00