மே 25 டி.எம்.எஸ் நினைவு தினம்!

எங்கள் தலைமுறையைப் பொறுத்தவரையில் நாம் இவருடன் கூடப் பயணித்தவர்கள். எம் உடல் வளர்ச்சியில், உள வளர்ச்சியில் இவர் எம்முடன் கூடப் பயணித்தார். காதல், வீரம், இன்பம், துயரம் என்று எம்மைத் தாக்கிய பல்வகை மானுட உணர்வுகளுக்கும் வடிகாலாக இருந்தவர். இன்று வரை இருக்கின்றார். இருந்தபோதும் இருந்தார். இல்லாதபோதும் இருக்கின்றார். மே 25  இவரது நினைவு தினம். நினைவு கூரச் சிறிது தாமதமாகி விட்டது. அதனாலென்னஓவ்வொருநாளும்தான் இவரை ஏதோ ஒருவகையில் நினைவு கூர்கின்றோமே. டி.எம்.எஸ் என்னும் மூன்றெழுத்தில் எம் மூச்சிருக்கும்.

https://www.youtube.com/watch?v=Zo9Lgy7kaso