இணையத்தின் மூலம் இலக்கணம் கற்றல்

E-mail Print PDF

அண்மையில் பாரதிதாசன்பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலைமற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் (தமிழ்நாடு) நடைபெற்ற “தமிழ்க்கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்” பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் தொடர்ச்சியாகப் பிரசுரிக்கப்படும். இவற்றைத் தொடர்ச்சியாகப் 'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்கு அனுப்பி வைப்பதாக முனைவர் துரை மணிகண்டன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். முதல் கட்டுரையாக திரு.சிவாப்பிள்ளை (கோல்ட்ஸ்மித் பல்கலைக்கழகம் லண்டன்) அவர்களின் கட்டுரை வெளியாகின்றது. - ஆசிரியர், பதிவுகள் -- அண்மையில் பாரதிதாசன்பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலைமற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் (தமிழ்நாடு) நடைபெற்ற “தமிழ்க்கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்” பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் தொடர்ச்சியாகப் பிரசுரிக்கப்படும். இவற்றைத் தொடர்ச்சியாகப் 'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்கு அனுப்பி வைப்பதாக முனைவர் துரை மணிகண்டன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.  - ஆசிரியர், பதிவுகள் -

முன்னுரை :
  தற்போது கணினி அனைத்துத் துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கல்விச் செயல்முறையிலும் கணினி அதிகம் அளவு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. ”கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு” என்பதற்கு ஏற்ப கணினியின் மூலம் இலக்கணம் எப்படி பயனுள்ள வகையில் கற்கமுடியும் என்பதையும் விபரங்களை பாதுகாக்கவும் பகுத்தாய்வு செய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை இக்கட்டுகரையில் காண்போம்.

 

குறிக்கோள் :
இப்பாடத்தை கற்ற பின்பு உங்களால்
1.   சுயமாகக் கற்பிக்கும் முறை பற்றி நினைவு கூற முடியும்.
2. திட்டமிட்டுக் கற்றல் பற்றி நினைவு கூற முடியும்.
3. நேர்வழித் திட்டம் கிளைவழித் திட்டம் இவற்றை விளக்க முடியும்.
4. திட்டமிட்டுக் கற்றல் பாடப்பொருளை தயாரிப்பதில் உள்ள படிநிலைகளை     நினைவுகூற முடியும்.
5. ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத் தலைப்பிற்கு நேர்வழித் திட்ட முறையில் கற்பித்தல் சட்டங்களை எழுத முடியும்.

தாமாகவே கற்கும் முறைகளும் பாடநூல்களும்

  கற்றலில் தனியார் வேற்றுமைகள் காணப்படும். கற்பவர் பொருத்தமாகவும், தேவைக்கு ஏற்றவகையிலும் அமைய வேண்டும்.

1. சுயமாகக் கற்பிக்கும் முறை
2. திட்டமிட்டுக்கற்றல்
3. கணினி உதவி கொண்டு கற்றல்
4. இணைய வழிக்கற்ற அணுகு முறைகள் ஆகும்.

செயல் திட்டத்தின் முக்கிய இயல்புகள் :
1. முழு திறனடைவு
2. சுயவேகம்
3. கூடுதல் கற்றல் வளங்கள்
4. அச்சிட்ட வழிகாட்டிகள்
5. உடனடி மதிப்பீடு மற்றும் செயல்விளைவு கூறல்.

திட்டபாட்டுக்கற்றல்
எளியப்படிகள் :
  இம்முறையில் பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பாட்டு எளிய, சிறு சிறு, படிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு படிக்கும் சிறு பகுதியும் ஒரு சட்டத்தில் கொடுக்கப்படும்.

மாணவர் பங்கேற்பு :
  ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் உள்ள சிறு அளவிலான பாடச் செய்தியைப் படித்துவிட்டு, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள வினாவிற்கு கற்பவர் சரியான விடையை எழுத வேண்டும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் மாணவர் பங்கேற்க வேண்டும்.

உடனுக்குடன் வலுவூட்டியைக் கொடுத்தல் :
  மாணவர்கள் தன் ஆற்றலுக்குக்கேற்ப முன்னேறலாம். மாணவர்கள் ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் மாணவர்கள் அளித்த விடைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து மாணவர் முன்னேற்றத்தை அறியலாம். மேலும், திட்டத்தை மேம்படுத்த தகுந்த மாற்றங்களைச் செய்யலாம். மாணவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே சோதித்துக் கொள்ள வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.
இலக்கணக்குறிப்பு கற்பித்தல் கணியின் பயன்பாடு :
  வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை, உரிச்சொல் தொடர், ஆகுபெயர், அடுக்குத்தொடர், இரட்டைக்கிளவி, வினையாலணையும் பெயர், உவமைத்தொகை, உம்மைத்தொகை, உருவகம் போன்ற இலக்கணக் குறிப்புகளுக்குரிய விதிமுறைகளைக் கணினியில் பதிவு செய்து இலக்கணக்குறிப்புச் சொற்களையும் வரிசைப்படுத்தி, செய்யுளில் உள்ள இன்றியமையாதச் சொற்களுக்கான இயலும், இலக்கணக்குறிப்பு விதிமுறைகள் விரிவாகக் கணினியில் பதிவு செய்து கொள்ளல்.

விதிமுறைச் சுருக்கம் (சான்று) :
       
1. வினைத்தொகை - மூன்று காலத்திற்கு உரியது.  எ.கா. ஒளிர் தமிழ், விரிநீர், ஊறுகாய்  
2. பண்புத்தொகை - நிலைமொழியின் ஈற்றில் மை விகுதியேற்று ஆகிய எனும் உருபு மறைந்து வருதல்  எ.கா. பசும்புல், பைந்தமிழ், மூதூர், இன்னுயிர்;  
3. உரிச்சொற்றொடர் - பலசொல் குறித்து ஒரு பொருளாகவும், ஒரு சொல் குறித்த பல பொருளாகவும் வருவது உரிச்சொல் எனப்படும். எ.கா. மாநிதி, கடிநகர், சாலச்சிறந்தது  
4. ஆகுபெயர் - ஒன்றன் இயற்பெயர் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொன்றிற்குப் பெயராகித் தொன்றுதொட்டு வழங்கி வருவது ஆகுபெயர் எனப்படும். எ.கா. யாழ் கேட்டு மகிழ்ந்தான் கருவியின் பெயர்(யாழ் எனும் கருவி இசைக்கு ஆகி வருவது)  
5. அடுக்குத்தொடர் - சொற்கள் இரண்டு (அல்லது) அதற்கு மேலும் அடுக்கி வருதல். எ.கா. போலும், போலும் அடுக்கி வருதல் பாம்பு, பாம்பு, அலை, அலை  
6. இரட்டைக்கிளவி - பிரித்தால் பொருள் தராது இரட்டை, இரட்டையாகச் சொற்கள் சோ;ந்து வரும். எ.கா. சலகல, படபட, தடதட, சரசர, சரசர  
7. வினையாலணையும் பெயர் - வினை செய்த கருத்தாவைக் குறிக்கும் வினைமுற்றுச் சொல் பெயர்த்தன்மை அளவில் வருவது. எ.கா. செய்தவன், உயர்ந்தோர்  
8. உவமைத்தொகை - உவமைக்கும் உவமிக்கப்படும் பொருளுக்கும் அடையில் போல, புரைய, நிகர, அன்ன இன்ன, மான போன்ற உவம உருபுகளில் ஒன்று கொக்கி நிற்க வரும். எ.கா. மலா;கை, கயல்விழி  
9. உம்மைத்தொகை - இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் ஈற்றிலும் உம் என்னும் சொல் மறைந்து வருவது. எ.கா. பாண்டியர், வந்தனர், செடிகொடி  
10. உருவகம் - உவமானத்தையும், உவமேயத்தையும் வேறுபடுத்தாது இரண்டும் ஒன்றே என எண்ணுமாறு ஒற்றுமைபடக் கூறுவது. எ.கா. முகத்தாமரை, வாய்ப்பவளம், கடிமலர்; 
 
  மேற்கூறிய விதிமுறைகள் அடிப்படையில் கணினியை இயக்கி செய்யுளில் உள்ள இன்றியமையாதச் சொற்களுக்கு, இலக்கணக் குறிப்பை மாணவர்களுக்கு எளிதாகக் கற்பிக்கலாம்.

அலகிடுதல் கற்பித்தல் கணிணியின் பயன்பாடு :
  உயர்நிலை அளவில் திருக்குறளுக்கு அலகிடுதல் எழுதும் முறை மட்டுமே வினாத்தாளில் கேட்கப்படுகிறது. சீர், அசை, வாய்ப்பாடு என வரிசைப்படுத்திக் கீழ்காணும் முறையில் கணினியில் பதிவு செய்வதன் மூலமாக அலகிடுதலைக் கற்பிக்கலாம்.

அசை
  நேர் அசை        நிரை அசை
 தனிக்குறில் (க)     குறுவினை (சில)
 குறில் ஒற்று (கல்)    குறிணை ஒற்று (சிலர்)
 தனி நெடில் (கா)    குறில்நெடில் (பலர்)
 நெடில் ஒற்று (கால்)    குறில் நெடில் (பிரான்)

6 சீர்களுக்கு உரிய வாய்ப்பாடு
  அசை      வாய்பாடு
  நேர்; நேர்;   -  தேமா
  நிரை நேர்;   -  புளிமா
  நிரை நிரை   -  கருவிளம்
  நேர்; நிரை   -  கூவிளம்
  நேர் நேர் நேர்  -  தேமாங்காய்
  நிரை நேர் நேர்;  -  புளிமாங்காய்
  நிரை நிரை நேர்;  -  கருவிளங்காய்
  நேர்; நிரை நேர்;  -  கூவிளங்காய்

சீர்பிரித்து அலகிடுதல் :
 புறந்தூய்மை நீரானமையும் அகத்தூய்மை
 வாய்மையற்ற காணப் படும்

சீர் அசை வாய்ப்பாடு 
புறந்தூய்மை நிரை + நேர்+ நேர்= புளிமாங்காய் 
நிரா நேர்+நேர் நோ; தேமா 
னமைஃயும் நிரை + நேர்; புளிமா 
அகந்ஃதூய்ஃமை நிரைஃநேர் ஃநேர புளிமாங்காய் 
வாய்ஃமைஃயாத் நேர்+நேர்+நேர்  தேமாங்காய் 
காஃணப் நேர்+நேர் ; தேமா 
படும் நிரை மலர்; 

  மேற்கூறிய முறையில் இலக்கணக்குறிப்பு அலகிடுதலில் அசை, சீர், வாய்ப்பாடு ஆகியவற்றைக் காணும் முறையினைக் கணினியை இயக்கி எளிதாக அறிந்து கொள்ள இயலும்.

நுற்பாவை பதிவு செய்து கற்றல்

வேற்றுமையியல்
 வேற்றுமை வகை ஏழு
  ”வேற்றுமை தாமே ஏழென மொழிப்
  வேற்றுமை ஏழாகும்”

  ”பிறிகொள் வதன்கண்ன விழியோடு எட்டெ”
  விளி வேற்றுமையோடு கூட்ட வேற்றுமை எட்டாகும்.

வேற்றுமை பெயரும் வரிசையும் :

  ”அவைதாம்”
 பெயர் : ஐ, ஓடு, கு

  இன் அது கண்விளி என்னும் ஈற்ற அவை பெயர், ஐ, ஓடு, கு, இன், அது, கண் விளிவேற்றுமை என்பன ஈற்ற வகைமையின.

முதல்வேற்றுமை :அவற்றுள்   ”எழுவாய் வேற்றுமை பெயர் தேவை நிலையே, அவற்றுள் எழுவாய் வேற்றுமை” என்பது பெயர்  மட்டும் வெளிப்பட்டு நிற்கும். வேறு உருபில்லை. இதே போன்று எட்டு வேற்றுமைக்கும் நூற்பா படித்து பயன்பெற கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எளிதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரங்களில் அதிக நூற்பாக்களை தொகுத்து படிக்க முடியும்.

ஸ்கின்னர் முறை :
  ஒரு தலைப்பு தொடர்பான பாடப்பொருள் எளிய ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய சிறு சிறு படிகளைப் படித்து கட்டங்கள் வடிவில் அமைக்கபட்டு, இக்கட்டங்கள் ஒரு ஒழுங்கான முறையில் எளிய கருத்தைக் கூறி கடிகைக் கருத்தை விளக்குதல் முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.  ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் சிறு அளவில் பாடச் செய்தி அதை ஒட்டிய வினா கற்பவர்  பாடச்செய்தியை கற்றபின் ஓட்டிய வினா கற்பவர் பாடச்செய்தியை கற்றபின் விடையை குறிப்பிட வேண்டும். பின் அடுத்தக் கட்டத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு சட்டமும் செல்வதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை அடைய முடியும்.

  மாணவர்கள் கணினியில் விளையாட்டு மோகம் கொண்டுள்ள இக்காலகட்டத்தில் இலக்கணம் கற்றலுக்கு இம்முறை வழிவகுக்கும் இதே போன்று கிளைவழித் திட்டத்தையும் மேற்கொள்ளலாம்.
தமிழ் இணைய தளங்கள் :

  தமிழில் முதல் கணினி 1983-ல் திருவள்ளுவர் என்பதாகும். தணிகாச்சலம் ஆகியோர் 1987-ல் உருவாக்கிய கணினி நிரல் (Programme) முன்னோடி நிரல் எனலாம். (Programme - ஒருங்கிணைந்த எழுத்துரு) இவற்றுள் மதுரை இணையக் கருத்துத் திட்டம் சிறப்பாக பணியாற்றுகிறது. http://tamil.ht/projectmadurai என்ற இணைய தமிழ் நூல்கள் நூல்களை மின்னுருவாக்கம் செய்கின்றது. www.chennailibiary.com என்ற இணையத்தளத்தில் பல தமிழ் நூல்கள் மின்னுருவாக்கம் செய்கின்றன.
கணினியின் மகத்தான உதவி :

  மனிதன் கனவிலும், கருத முடியாத வேகத்திலும் மிகவும் துல்லியமாகவும், செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் இன்றைய கணினி செய்து முடிக்கிறது. வியக்கத்தகு நினைவு கொள்கின்றது. தகவல் பாதுகாக்கிறது.

  தாள்களிலும், ஏடுகளிலும் பாதுகாக்கப் பெறும் செய்திக் குவியல்களைக் கணினி சிறிய பிளாப்பாரத் தட்டுகளிலும் வண்படலத்திலும் பதிய வைக்கும் போது வேண்டிய பகுதிகளைத் தருகின்றது. இத்தகவல் பெற தகவல்களைத் தொலைக்காட்சியிலும் ஒளிபரப்பிப் பயன்பெறலாம், என கல்வியாளர் மு.கோவிந்தராஜன் கல்விப் பணியில் செய்தி பரப்பும் கருவிகள் எனும் தன் ஆய்வுக் கட்டுரையில் கூறியுள்ளார்.  மாணவர்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டும் பலன் காட்சி அனுபவம் கிடைக்கின்றது. தேடல் முறையில் கணினியில் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தலாம். பல வெளிநாடு பிரபலங்களில் புத்தகத்தை பார்த்து பயன்பெறலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரே இடத்தில் பல நூல்களை பார்த்து பயன்பெற முடியும்.

தீமைகள் :
1. உடல் உபாதைகள் ஏற்படும்
2. தொழில் நுட்பக் கோளாருகள் ஏற்படும்
3. அதிகம் பணம் செலவாகும்.
4. கண் பாதிப்பு ஏற்படும்
5. உயிரோட்டம் இருக்காது.

முடிவுரை :
  கல்வி, பணியில் இலக்கணம் கற்பிக்க உறுதுணையாக இருக்கும். இத்தகைய கணினி செய்தி பறிமாற்றப் பணிக்கு பெரிதும் பயன்படுகின்றன. அனைத்து பள்ளி கல்லூரிக்குப்  பயன்படுத்துவதற்கு முன் கணினி மூலம் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்குக் கட்டாயப் பணி இடைப்பயிற்சி கொடுக்கப்பட வேண்டும். இதனால் இலக்கணம் கற்கும் திறன் வளர்ந்து மாணவர் தாம் உயரும் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை பிழை இன்றி பேசவும் எழுதவும் உறுதுணையாக அமையும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை.

அனுப்பியவர்: முனைவர் துரை.மணிகண்டன்
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 05:10  

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள் இதழுக்கான
சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்
விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். ''பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில்
வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

மரண அறிவித்தல்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'!

நீண்ட நாள்களாக வெளிவருவதாகவிருந்த எனது 'குடிவரவாளன்' நாவல் டிசம்பர் 2015 முதல் வாரத்தில், தமிழகத்தில் 'ஓவியா' பதிப்பகம் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் நான் ஏற்கனவே எழுதி தமிழகத்தில் வெளியான 'அமெரிக்கா' சிறுநாவலின் தொடர்ச்சி. 'பதிவுகள்', 'திண்ணை' ஆகிய இணைய இதழ்களில் ஆரம்பத்தில் 'அமெரிக்கா 2' என்னும் பெயரில் வெளியாகிப்பின்னர் 'குடிவரவாளன்' என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற படைப்பு.
இலங்கைத்தமிழ் அகதி ஒருவரின் நியூயார்க் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை 'அமெரிக்கா' விபரித்தால், இந்நாவல் நியூயோர்க் மாநகரில் சட்டவிரோதக் குடிகளிலொருவனாக சுமார் ஒரு வருட காலம் அலைந்து திரிந்த இலங்கைத்தமிழ் அகதியொருவனின் அனுபவங்களை விபரிக்கும்.

'ஓவியா' பதிப்பக விபரங்கள்:
Oviya Pathippagam

17-16-5A, K.K.Nagar,
Batlagundua - 642 202
Tamil Nadu, India

Phone: 04543 - 26 26 86
Cell: 766 755 711 4, 96 2 96 52 6 52
email: oviyapathippagam@gmail.com | vathilaipraba@gmail.com

பதிவுகள் இதுவரையில் (2000 - 2011)

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு கீழே:

இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011): கடந்தவை

 

 

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்

அம்புலிமாமா (சிறுவர் மாத இதழ்)

அம்புலிமாமா

Welcome to The Literature Network!

We offer searchable online literature for the student, educator, or enthusiast. To find the work you're looking for start by looking through the author index. We currently have over 3000 full books and over 4000 short stories and poems by over 250 authors. Our quotations database has over 8500 quotes. Read More

நிற்பதுவே! நடப்பதுவே!

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?- பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே, நீங்களெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-... மேலும் கேட்க

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Karl Marx, 1818-1883

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist....Read More

Einstein Archives Online

The Einstein Archives Online Website provides the first online access to Albert Einstein’s scientific and non-scientific manuscripts held by the Albert Einstein Archives at the Hebrew University of Jerusalem and to an extensive Archival Database, constituting the material record of one of the most influential intellects in the modern era...Read More

Wikileaks


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"
பதிவுகள் விளம்பரம்

'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய இதழை http://www.pathivukal.com, http://www.pathivugal.com , http://www.geotamil.com ஆகிய இணைய முகவரிகளில் வாசிக்கலாம். உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளையும், ஆக்கங்களையும் ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.  'அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்னும் தாரக மந்திரத்துடன் , எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளிவரும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவருமொரு இணைய இதழ் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
*இந்தியப் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட  ஆய்விதழ்கள் பட்டியலில் “பதிவுகள்” பன்னாட்டு இணைய இதழும் கலைகள் மற்றும் மானுடவியல் பிரிவில் தமிழ் மொழிக்கான ஆய்விதழ்களில் ஒன்றாக  இடம் பெற்றுள்ளது. -  Pathivukal is one of the University Grants Commission (India) approved list of journals.

பதிவுகள் விளம்பரம்
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.


'பதிவுகள் இதழுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 (CAD) கனடிய  டொலர்களை   நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் விளம்பரங்கள் ,
மரண அறிவித்தல்கள், பிறந்தநாள் &
திருமண வாழ்த்துகள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

 

Canada

The Government of Canada's primary internet site for the international audience. Whether you are travelling or immigrating to Canada, preparing to do business in Canada. more..

Canadian Aboriginals

ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர்...

'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்குப் பல பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்பி வருகின்றார்கள். அவர்கள்தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரித்து  வருகின்றோம். ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் அக்கட்டுரைகளுக்கு ஆதாரங்களாக உசாத்துணை நூல்கள் போன்ற விபரங்களைக்குறிப்பிட வேண்டும். இவ்விதமான சான்றுகளற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகளி'ல் 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் pdf கோப்புகளாக அனுப்பப்படும் கட்டுரைகளையும் பதிவுகள் பிரசுரத்துக்கு ஏற்காது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம். பதிவுகளுக்கு ஆக்கங்களை அனுப்புவோர் ஒருங்குறி எழுத்துருவில் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும். ஆக்கங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com - பதிவுகள் -

வரி விளம்பரங்கள்

 

'பதிவுகளு'க்குப் படைப்புகளை அல்லது கடிதங்களை அனுப்புவர்கள்  ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

Yes We Can

மின்னூல்: நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு விற்பனைக்கு ..

 

மங்கை பதிப்பகம் (கனடா) மற்றும் சிநேகா பதிப்பகம் (தமிழகம்) இணைந்து வெளியிட்ட நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு (முதற் பதிப்பு: டிசம்பர் 1996) தற்போது மின்னூலாக .pdf கோப்பாக விற்பனைக்கு இங்கு கிடைக்கிறது. ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்களின் புகழ்பெற்ற இராஜதானிகளில் ஒன்றாக விளங்கிய நகர் நல்லூர். ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல கிடைக்கின்றன. ஆனால், தமிழ் அரசர்களின் இராஜதானிகளாக விளங்கிய நகரங்களின் நகர அமைப்பு பற்றி நூல்களெதுவும் இதுவரையில் வெளி வரவில்லை. அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு முதல் நூல். கிடைக்கப் பெற்ற வரலாற்றுத் தகவல்கள், கள ஆய்வுத் தகவல்கள் மற்றும் திராவிடக் கட்டடக்கலை / நகர அமைப்புத் தகவல்கள், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் நல்லூர் இராஜதானியின் நகர அமைப்பு பற்றி ஆராயும் ஆய்வு நூல். எழுத்தாளர் செ. யோகநாதன் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதுபோல் பின்னாளில் இத்துறையில் ஆராய விளையும் எவருக்குமொரு முதனூலாக விளங்கும் நூலிது. இந்நூலின் திருத்திய இரண்டாவது பதிப்பு இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. ஆனால், இணைய இதழ்களான பதிவுகள், திண்ணை ஆகியவற்றில் தொடராக வெளிவந்துள்ளது. விரைவில் அதன் மின்னூல் பதிப்பினையும் இங்கு வாங்கலாம். நல்லார் இராஜதானி நகர அமைப்பு நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

கூகுளில் தேடுங்கள்

Custom Search

உங்களது சகல தகவல் தொழில்நுட்ப ( IT) சேவைகளும் நியாயமான விலையில்

Satyamev Jayate

Join Aamir Khan and STAR India on Satyamev Jayate – an emotional, challenging quest for hope – Sundays, at 11 AM

Center For Asia Studies

Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) was a Russian novelist, journalist, short-story writer whose psychological penetration into the human soul had a profound influence on the 20th century novel. Read More

Brian Greene

Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist. He has been a professor at Columbia University since 1996. Greene has worked on mirror symmetry, relating two different Calabi-Yau manifolds (concretely, relating the conifold to one of its orbifolds). He also described the flop transition, a mild form of topology change, showing that topology in string theory can change at the conifold point... Read More

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

We develop CMS (Content Management Systems) websites for small businesses.

What is a CMS (Content Management Systems) web site? It is a type of web site which allows you to control and manage the content of your site without programming or HTML knowledge. Using CMS you can easily add or delete the content (images & text) in your website on the fly. We develop a higly professional CMS web site at a reasonable price. With your basic computer skills, you will be able to manage the content of your web site easily. Editing can be done with any normal web browser from anywhere in the world.  For your CMS website needs, Contact Nav Giri , an independent Web Infrastructure Consultant, at ngiri2704@rogers.com


வெற்றியின் இரகசியங்கள்

"எதுவும் சாத்தியம், எதுவும் என்னால் முடியும்! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலகம். இப்படி எண்ணுபவனுக்கே வாழ்க்கையில் வெற்றி! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலக இன்பங்கள்! இப்படி எண்ணுபவனே சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்!" - அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி -