பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

ஆய்வு: சுற்றுச் சூழலில் காற்று மாசுபாடு

E-mail Print PDF

முன்னுரை
 முனைவர் பெ.கி.கோவிந்தராஜ், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, இசுலாமியாக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), வாணியம்பாடி 635 752 -பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்கள் அனைத்திலும் முதன்மையானதாகவும், மையமாகவும்  மனிதனே கருதப்படுகிறான். இயற்கையின் ஒரு மேம்பட்ட அங்கமாக விளங்கும் மனிதன், இயற்கையை அனைத்து விதங்களிலும் தனக்கும் தன்னுடைய தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். அவ்வாறு மனிதனின் வாழ்க்கைக்கு மூலாதாரமாக விளங்கும் அவனைச் சுற்றியமைந்துள்ள அனைத்துப் பொருட்களையும் உள்ளடக்கிய ஒன்றே. சுற்றுச்சூழல் என்ற சொல்லின் நேரடியான சுற்றுப்புற என்பதாகும். 'சுற்றுச்சுழல் என்ற வார்த்தை நுnஎசைழn என்ற பிரஞ்சு மொழிச் சொல்லில்லிருந்து தோன்றியதாகும். இதன் பொருள் சுற்றிலும், 'சூழ்ந்து வருவது', 'சூழ் என்பதாகும். இதன் மூலம் மனிதனைச் சூழ்ந்துள்ள உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற  பொருட்களே  சுற்றுச்சூழல் என்பது தெளிவாகிறது. இவ்வாறு சற்றுச் சூழலில் காற்று எவ்வாறு மாசுப்படுகிறது அறியவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

சுற்றுச் சூழல் மாசுபாடு
சுற்றுச்சூலை அழிக்கின்ற, எந்தவொரு பொருளும் சுற்றுச் சூழலினுள் செலுத்தப்படுதலே மாசுபடுதல் ஆகும். மாசுபடுதல் என்பது தவறான இடத்திலுள்ள பொருட்களாகும்.

நம் பயன்பாட்டுக்குப் பின் எஞ்சியிருப்பவற்றை கழிவுகளாக வெளியேற்றப்படுதலில் இடம்பெறும் பொருட்கள்தான் மாசுபடுத்திகள் ஆகும். தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறுகின்ற கழிவுகளால் ஆறுகளும், நச்சு வாயுக்கள், அணுசக்தி நிலையக்கழிவுகள் போன்றவற்றால் காற்றும் மாசுபடுகின்றன. உயிர்தொழில்நுட்பமும், தொழிலக முன்னேற்றமும் கொண்ட நாடுகளில் தான் மிகவும் மோசமன மாசுபடுதல் ஏற்படுகிறது.

மனிதக்கழிவுகளினால் சுற்றுச்சூழலை வெளிப்படையாக அல்லது தற்செயலாகக் கொடுக்கின்ற செயலே மாசுபடுதல் எனப்படும்.

'மசுபடுத்தி என்பது பல்வேறு சிற்றினங்களின் வளர்ச்சி விகிதத்தை மாற்றியமைக்கின்ற விதத்தில் சுற்றுச்சூழலை கேடு நிறைந்ததாக மாற்றுகின்ற ஒரு பொருள் அல்லது விளைவு: உணவுச் சங்கிலியில் குறுக்கிடுவது, நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருட்களை செயல்படுத்தி உடல் நலத்தில் குறுக்கிடுவது. மக்களின் பல்வேறு வசதிகளையும் சௌகரியங்களையும் குறைப்பது. சொத்து மதிப்புக்களை குறையச் செய்வது போன்ற எந்த ஒன்றும் மாசுபடுத்தியே'. ஹொலிஸ்டர் மற்றும் போர்டியான்ஸ் தங்களது சுற்றுச்சூழல் அகராதியில் விரிவான வரையாக கொடுத்துள்ளார்கள்.

காற்று மாசுபாடுதல் எங்ஙனம்?
ஆக்ஸிஜன், கார்பன்- டை-ஆக்ஸைடு, நைட்ரஜன் ஆகியவற்Nhடு பல்வேறு இதர வாயுக்களும் குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டு அளவில் சாதாரணமான காற்றில் பரவியுள்ளன. எரிமலை வெடித்தல், மணற்காற்று புழுதிப்புயல், பெரும் விபத்தால் ஏற்படும் புகை மண்டலம் ஆகிய இயற்கை நிகழ்வுகளாலோ அல்லது மனித நடவடிக்கைகளாலோ, ஆக்ஸிஜனைத் தவிர காற்றில் உள்ள இதர வாயுக்களின் அடர்த்தி நிலை அதிரிக்கும்போதும், மிதக்கும் திடக்கழிவுகளின் அளவு உயரும்போதும், காற்று மாசுறுகிறது எனாலம். காற்று மாசுபாடானது புகை, தூசுக்கள், தீங்குவிளைக்கம் வாயுக்கள் போன்றவை காற்றில் கலந்து அதன் தரத்தைக் கெடுப்பதால் ஏற்படுகிறது. பூமியைச்; சுற்றி எல்லா பக்கங்களிலும் அதன் மேற்பரப்பில் காணப்படும் ஒரு வாயு உறைளே, அதிலுள்ள காற்று முக்கியமாக நைட்ரஜன் (78.4மூ ) ஆக்ஸிஜன் (20மூ) ஆர்கன் மற்ற வாயுக்கள் (1.5மூ;) கார்பன் டை ஆக்ஸைடு (0.0314மூ) போன்ற பல்வேறு வாயுக்களை உள்ளடக்கியது வளிமண்டலம் எனப்படும். காற்றானது உயிர்வாழ் அடுக்கில் உள்ள அனைத்துவகை உயிரிகளுக்கும் மிகவும் இன்றியமையாதது. உணவு இல்லாமல் ஒரு சில வாரங்களுக்கும், நீரில்லமால் ஒரு சில நாட்களுக்கும் மனிதனால் உயிர் வாழ இயலும். ஆனால் காற்றில்லாமல் ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட மனித உயிர் வாழ இயலாது.1

காற்று மாசுபாடுதல் பொருள்
காற்று மாசுபடுதல் என்பது அதிமாக நடைபெறும் ஒன்றாகும். தற்போது பெருகி வரும் தொழில்சாலைகள், எரிப்பொருட்களின் அதிகமான பயன்பாடு ஆகியவை காற்று மாசுறுதலை இயல்புபடுத்திவிட்டன. வளிமண்டலமானது வாயுகளின் கலவையால் உருவானது. இதில் நைட்ராஜன், கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு, ஆக்ஸிஜன் மற்றும் இதர வாயுக்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. இவையோடு சேர்ந்து நீர்த்துகள்கள், தூசுகள், மந்த வாயுக்கள், புகை, ஹைட்ரோ கார்பன்கள் மற்றும் நுண்ணியிரிகள் ஆகியவையும் உள்ளன.2

காற்றில் அல்லது வளிமண்டலத்தில் மனிதன் மற்றும் மற்ற உயிரினங்களுக்குப் பாதிப்பைத் தரக்கூடிய வகையில் காற்றின் இயற்பியல், வேதியில் பண்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுவதே காற்று மாசுபாடு எனப்படுகிறது.3

காற்று மாசுபாடுதலின் காரணங்கள்
காற்று மாசுபடுதருக்கு பல மூலங்கள் தற்போதைய தொழிற்சாலைப் பெருக்கத்தினால் அமைந்து வருகின்றன. தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியிடப்படும் வாயுக்கள், புகை மற்றும் தூசு, வாகனப்புகை மற்றும் வீடுகளிலிருந்து வெளிப்படும் புகை போன்றவற்றால் வளிடண்டலம் மாசுபடுகிறது. அறிவியலின் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சினால் மாசுறுதலின் வேகம் அபாய கட்டத்தை நோக்கி செல்லுமளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது. மேலும் நிலக்கரி மற்றும் எண்ணெய் எரிக்கப்படுதல், கச்சா எண்ணெய் சுத்தப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள், வெடிமருந்து தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள், உரத்தொழிற்சாலைகள் போக்குவரத்து வாகனங்கள் போன்றவற்றால் அதிகப்படியால் மாசுபடத்திகள் வலிமண்டலத்தை அடைகின்றன.4

காற்று மாசுபாடுதலின் மூலம்கள்
கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு – உயிரினங்களின் வளர்சிதை செயல்பாடுகள், எரிபொருட்களை எரித்தல். கார்பன் மோனாக்ஸைடு – நிலக்கரி மற்றும் இதர எரிபொருட்களை எரித்தல், புகைபிடித்தல். சல்பர் ஆக்ஸைடுகள் - எண்ணெய் மற்றும் நிலக்கரித் தொழிற்சாலைகள். நைட்ரஜன் வாகனங்களிலிருந்து வெளியேறும் புகை. ஹேலோஜன் சேர்மம் - இரசாயன தொழிற்சாலைகள். கரிமப் பொருட்கள் - திரவங்கள் ஆவியாதல், நிலக்கரி, மண்ணெண்ணெய்  மற்றும் இதர எரிபொருட்கள் எரிதல் பூச்சிக்கொல்லிகள், வளர்சிதை செயற்பாடுகள், அலங்கார பூச்சுகள், பசைகள், கரைப்பான்கள் போன்றவை. ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் துகள் பொருட்கள், எரிபொருட்கள் எரிதல், புகைப்பிடித்தல், அவிகள் குளிர்ந்து சுருங்குதல். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அமைச்சகத்தின் அறிக்கையின் படி  இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் வாகனங்களால் வெளியிடப்படும் மாசுபடுத்திகளில் கார்பன் மோனாக்ஸைடு 43மூ ஹைட்ரோ கார்பன்கள் 20 மூ  நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடுகள் 30-40மூ  மிதக்கும் துகள்கள் 2மூ சல்பர் டை ஆக்ஸைடு 2மூ உள்ளது. மேலும், மும்பை, பெங்களுரூ, கொல்கத்தா மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்களிலும் மாசுபாடு அதிகமாக இருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது.5

காற்று மாசுபடுதலால் ஏற்படும் விளைவுகள்
தொழிற்கூடங்களிலிருந்து வெளிவரும் சல்பர் டை ஆக்ஸைடு கண் எரிச்சலையும் பல வித நோய்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் முக்கியமாக அமில மழை பொழிவதற்கு இது காரணமாக அமைகிறது.

வாகனப்புகையிலிருந்து வெளியேறும் கார்பன் மோனாக்ஸைடு இரத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளவினைக் குறைக்கிறது. மேலும் அவற்றிலிருந்து வெளிவரும் ஹைட்ரோகார்பன்கள் புற்றுநோயை உருவாக்கிறது.

அனல் மின் நிலையங்களிலிருந்து வெளிவரும் ஆர்சனிக் வாயு தாவரங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன.

செயற்கை உரத்தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிவரும் அம்மோனியா மனித சுவாசமண்டலத்தை பாதிக்கிறது. மூச்சுக்குழாயில் புண்கள் ஏற்படுத்துகிறது.

வாகனப் புகையிலிருந்து வெளியேறும் பென்சீன் இரத்தப் புற்றுநோய் மற்றும் குரோமோசோம் சிதைவை ஏற்படுத்துகிறது.

காற்றில் கலக்கும் துகள்கள் சுவாசநோய், ஆஸ்துமா, இளம் வயது இறப்பு போன்றவைகளை ஏற்படுத்துகிறது.

சுவாச நோய்களான மூச்சுக்குழல் அடைப்பு, எம்ஃபைசீமா மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற நோய்கள் உருவாவதற்கு புகை கலந்த காற்று காரணமாக அமைகிறது.

புகைப்பிடித்தல் நுரையீரலுள்ள காற்றுச் சிற்றறைகளைப் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கி நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படக் காரணமாக உள்ளது. புகைபிடித்தல் புகைபிடிப்பவரை மட்டும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்காமல் அருகில் உள்ளவர்களையும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்குகிறது. புகையில் உள்ள பென்சோபைரின் என்ற வேதிப்பொருள் புற்றுநோயை விளைவிக்கக்கூடியது.

குளிர்சாதனப்பெட்டி போன்றவற்றில் வெளியாகும் க்ளோரோ ஃபுளுரோ கார்பன்கள் ஓசோன் மண்டலத்தில் வினைபுரிந்து, புற ஊதாக்கதிர்களை வடிகட்டும் ஓநோன் மண்டலத்தை சிதைவுறச் செய்கிறது.6

காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுபடுத்தும் முறை
கலப்பமற்ற கச்சா எரிப்பொருகளை வாகனங்கள், இயந்திரங்களில் பயன்படுத்துவன் மூலம் காற்று மாசடைவதைக் குறைக்கலாம்.

இயற்கை எரிவாயு, மரபுசாரா ஆற்றல் வளங்களை அதிகமாக பயனுக்குக் கொண்டு வருதல் மூலம் குறைக்கலாம்.

தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியிடப்படும் புகையினை உயரமான புகைபோக்கிகளைக் கொண்டு வெளிவிடுதல் மற்றும் அதிகமான மரங்களை அவைகளைச் சுற்றியும் நடுவதால் காற்று மாசுபாட்டை வெகுவாக் குறைக்கலாம்.

காற்றிலுள்ள கழிவுகளைச் சுத்தகரிப்பு ஆலையின் மூலம் நீக்கி மாசு ஏற்படுவதைக் குறைக்கலாம்.

சைக்ளோன் கொள்கவன், எலக்ட்ரோ தேக்க உறைப்பான், போன்ற நவீன காற்றுச் சுத்திகரிப்புக் கருவிகளையும் முறைகளையும் பயன்படுத்துதல் காற்று மாசை பெருமளவிற்குக் குறைக்கிறது

அதிக கதிரியக்கத்தை ஏற்படுத்துமளவில் நடத்தப்படும் அணு ஆற்றல் சோதனைகள் தவிர்க்கப்படுதல் காற்றில் மாசு ஏற்படுவதைக் குறைக்கும்.

புகை பிடித்தலை முற்றிலுமாகத் தடை செய்வதால் காற்றினால் மற்றவர்களும் பாதிக்கப்படுதல் தவிர்க்கப்படும்.

பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்கள் வளர்ப்பது. சாலையோரத்தின் இரு பக்கங்கள் மற்றும் காலியாக உள்ள திறந்த வெளிகளில் மரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் காற்று மாசுபடுவதைக் குறைக்கலாம்.7

முடிவுரை
நமது சுற்றுச்சூழலில் விரும்பத்தகாத மாற்றங்களைச் செய்து அதன் விளைவாகத் தாவரங்கள், விலங்குகள், மனிதர் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுவதே மாசாகும். சுற்றுச்சூழலை அழிக்கின்ற எந்தவொரு பொருளும் சுற்றுச் சூழலினுள் செலுத்தப்பதலே மாசுபடுத்துதல் என பொருள்படும். மனித நடவடிக்ககைகள் மற்றும் இயற்கைப் பேரிடர்களால் காற்று நீர், நலம் போன்ற சுற்றுச்சூழல் அங்கங்களின் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் ஏற்படும் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் அங்கங்களில் எப்பொருள் மாசினை ஏற்படுத்துகிறதோ அப்பொருள் மாசுபடத்தி அல்லது மாசுண்டாக்கி எனப்படுகிறது. காற்றில் கலக்கும் நச்சுத்துகள் சுவாசநோய், ஆஸ்துமா, இளம் வயது இறப்பு போன்றவைகளை ஏற்படுத்துகிறது. தோழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியிடப்படும் வாயுக்கள், புகை மற்றும் தூசு, வாகனப்புகை, வீடுகளிலிருந்து வெளிடப்படும் புகை போன்றவை காற்று மாசுபடுவதற்கான முக்கிய காரணங்களாகும்.

அடிக்குறிப்புகள்
1. பேரா. முனைவர் அ.மீனாட்சிசுந்தரம், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, ப.70
2. மேலது,ப.124
3. மேலது,ப.123
4. மேலது,ப.125
5. மேலது,ப.126
6. மேலது,ப.127
7. மேலது,ப.128

துணைநூற்பட்டியல்
பேராசிரியர் முனைவர் அ. மீனாட்சிசுந்தரம்.     சுற்றுச்சுழல் கல்வி, காவ்யமாலா பப்ளிஷர்ஸ், 7-8 எஸ்.எஸ்.நகர்,,சின்னாளபட்டி – 624 302,,திண்டுக்கல் மாவட்டம்,,பதிப்பு டிசம்பர் 2015
Aditi Sharma, Environmental studies, Sujeet publications, New Delhi, 2005

* கட்டுரையாளர் - முனைவர் பெ.கி.கோவிந்தராஜ், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, இசுலாமியாக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), வாணியம்பாடி 635 752

Last Updated on Saturday, 27 April 2019 01:33  


'

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: விபரங்கள்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்

 

' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி