ரொறன்ரோ தமிழ்ச் சங்கம்: ஜெயகாந்தனின் ஆளுமை அம்சங்களும் இன்றைய சூழலில் அவரைப் பற்றியசிந்தனைகளின் தேவையும்

Sunday, 08 November 2020 22:27 - ரொறன்ரோ தமிழ்ச் சங்கம் - நிகழ்வுகள்
Print

ஜெயகாந்தனின் ஆளுமை அம்சங்களும் இன்றைய சூழலில் அவரைப் பற்றியசிந்தனைகளின் தேவையும்

ஜெயகாந்தனின் ஆளுமை அம்சங்களும் இன்றைய சூழலில் அவரைப் பற்றியசிந்தனைகளின் தேவையும்

https://www.youtube.com/watch?v=3vMIA-s6dJA

Last Updated on Sunday, 29 November 2020 11:08