'ஈழத்தின் தமிழ் நாவலியல் ஆய்வுக்கையேடு நூலின் இணையவழிக் காணொளி ஆய்வரங்கு .

Sunday, 15 November 2020 01:06 - முருகபூபதி - நிகழ்வுகள்
Print

லண்டனில் வதியும் நூலகர் நடராஜா செல்வராஜாவின் -  ஈழத்தின் தமிழ் நாவலியல்  ஆய்வுக்கையேடு நூலின்  இணையவழி காணொளி ஆய்வரங்கு . கடந்த 14 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது: https://youtu.be/6noK6iGzaMc

Last Updated on Sunday, 15 November 2020 01:17