மே 1 உழைப்பாளர் தினம்!

Tuesday, 30 April 2013 22:45 - பதிவுகள் - அரசியல்
Print

"உழைக்கும் தோழர்களே! ஒன்று கூடுங்கள்!
உலகம் நம்து என்று சிந்து பாடுங்கள்"

 


Last Updated on Tuesday, 30 April 2013 23:00